Home News Forum Download

» WurfWaffen


Nicht-Magische WurfWaffen
Magische blaue WurfWaffen
Seltene gelbe WurfWaffen
Einzigartige goldene WurfWaffen


Nicht-Magische WurfWaffen

Bild
Name / Eigenschaften
Download
Knall-Elixier
V1.09

V1.10
V1.11
Wurfspieß
V1.09

V1.10
V1.11
WurfaxT
V1.09

V1.10
V1.11
GuTer Spieß
V1.09

V1.10
V1.11
GuTes Zwillingsmesser
V1.09

V1.10
V1.11
GuTe ZweifachaxT
V1.09

V1.10
V1.11
Gleve
V1.09

V1.10
V1.11
ErsTickungsgas-Elixier
V1.09

V1.10
V1.11
Explosiv-Elixier
V1.09

V1.10
V1.11
Würgegas-Elixier
V1.09

V1.10
V1.11
Jungfern Wurfspieß
V1.09

V1.10
V1.11
GuTer Kriegswurfspieß
V1.09

V1.10
V1.11
Öl-Elixier
V1.09

V1.10
V1.11
STinkgas-Elixier
V1.09

V1.10
V1.11
Saufeder
V1.09

V1.10
V1.11
GuTer großer Spieß
V1.09

V1.10
V1.11
Zeremonial-Wurfspieß
V1.09

V1.10
V1.11
STygischer Spieß
V1.09

V1.10
V1.11
GuTes Wurfmesser
V1.09

V1.10
V1.11
Balrogspeer in schlechTem ZusTand
V1.09

V1.10
V1.11


Nicht-Magische WurfWaffen
Magische blaue WurfWaffen
Seltene gelbe WurfWaffen
Einzigartige goldene WurfWaffen


Magische blaue WurfWaffen

Bild
Name / Eigenschaften
Download
Reine Gleve des Milzbrandes
V1.09

V1.10
V1.11
Glühender Kriegspfeil
V1.10
V1.11
RiTTerlicher STygischer Spieß
V1.09

V1.10
V1.11


Nicht-Magische WurfWaffen
Magische blaue WurfWaffen
Seltene gelbe WurfWaffen
Einzigartige goldene WurfWaffen


Seltene gelbe WurfWaffen

Bild
Name / Eigenschaften
Download
Pfahl der SchaTTen Jungfern-Wurfspieß
V1.09

V1.10
V1.11
STachel Schädel Jungfern-Wurfspieß
V1.09

V1.10
V1.11
Biss des STeines Jungfern-Wurfspieß
V1.09

V1.10
V1.11
Hauer der Dämonen WurfaxT
V1.09

V1.10
V1.11
STachel Rabe Kurzpfeil
V1.09

V1.10
V1.11
Klinge der STürme Kurzpfeil
V1.10
V1.11
Schänder des Grauens Gleve
V1.10
V1.11
Knirscher Rabe Saufeder
V1.09

V1.10
V1.11
Nägel der Glyphen großer Spieß
V1.10
V1.11
STachel der Dornen Zeremonial-Wurfspieß
V1.10
V1.11
Hacker der Knochen ZweifachaxT
V1.09

V1.10
V1.11
Klinge des Adlers ZweifachaxT
V1.09

V1.10
V1.11
Spießer der Kobolde Kurzspeer
V1.09

V1.10
V1.11
Aufspießer des Grauens großer Spieß
V1.09

V1.10
V1.11
Horn der Dornen Kurzpfeil
V1.09

V1.10
V1.11
Aufspießer Rabe Wurfspeer
V1.09

V1.10
V1.11
Spießer GespensT Zeremonial-Wurfspieß
V1.09

V1.10
V1.11
Versenker des Schwefels WurfsTock
V1.10
V1.11
Spießer der Glyphen Zeremonial-Wurfspieß
V1.10
V1.11
Nadel Schädel Hyperionwurfspieß
V1.09

V1.10
V1.11
Aufspießer des Adlers Kriegswurfspieß
V1.09

V1.10
V1.11
Holz der Kobolde WurfsTock
V1.10
V1.11
STachel der SchaTTen Kurzpfeil
V1.10
V1.11
Flug der Kobolde MaTriarchenwurfspieß
V1.09

V1.10
V1.11
AsT der STürme MaTriarchenwurfspieß
V1.09

V1.10
V1.11
Kurzpfeil Schmerz Zeremonial-Wurfspieß
V1.10
V1.11
Hauer der STürme Schwingendolch
V1.10
V1.11
Versenker der Kobolde Kurzspeer
V1.10
V1.11


Nicht-Magische WurfWaffen
Magische blaue WurfWaffen
Seltene gelbe WurfWaffen
Einzigartige goldene WurfWaffen


Einzigartige goldene WurfWaffen

Bild
Name / Eigenschaften
Download
TiTans Rache Zeremonial-Wurfspieß
V1.10
V1.11
TiTans Rache Zeremonial-Wurfspieß
V1.10
V1.11
Todesbiss Kurzpfeil
V1.10
V1.11
Der Skalpierer Franken-AxT
V1.09

V1.10
V1.11
Der Skalpierer Franken-AxT
V1.10
V1.11
Zerfleischer SchwingenaxT
V1.10
V1.11
Dämonenbogen Balrogspeer
V1.10
V1.11
Glimmerscherbe FlugaxT
V1.10
V1.11
Gargoyle-Biss geflügelte Harpune
V1.10
V1.11


Nicht-Magische WurfWaffen
Magische blaue WurfWaffen
Seltene gelbe WurfWaffen
Einzigartige goldene WurfWaffen